Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku - Zdroju

I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:
1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów, współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

II. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:
1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.
3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.
5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań.
7. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
8. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.
9. Prawo opiniowania pracy nauczycieli (na prośbę Dyrektora).

III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji. Propagowanie postaw patriotycznych.
4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.
5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

6. Kultywowanie tradycji swojego regionu.
7. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
8. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
9. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU.

10. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
11. Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele).

IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.
2. W skład Rad Klasowych Samorządów Uczniowskich wchodzą:
•przewodniczący
•zastępca
•skarbnik
•sekretarz
3. Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym lub tajnym  w terminie do 20 września.
4. W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie:
•Uczniowskiego Zarządu Samorządu Uczniowskiego
•sekcji organizacyjnych
•Rady Samorządów Klasowych
5. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
•przewodniczący
•zastępca
•skarbnik
6. Zarząd SU wybierany jest przez uczniów klas IV – VI w głosowaniu tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu.
7. W Samorządzie Uczniowskim działają  sekcje, np. informacyjna, artystyczna.
8. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun SU.
9. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego członków.
10. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od  września do  czerwca  następnego roku.
11. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy.
12. Dokumentację Samorządu tworzą:
•plan pracy zatwierdzony przez Zarząd SU na cały rok szkolny
•księga kasowa
•kronika szkolna
•sprawozdania, protokoły i uchwały sporządzane przez przewodniczącego
Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora SP.
13. Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
14. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
15. Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z Dyrektorem SP w zależności od potrzeb.
16.Spotkania SU odbywają się raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.

V. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z Opiekunem.
2. Fundusze samorządów mogą być tworzone:
•z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę
•z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez
•z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
•ze sprzedaży artykułów spożywczych i biurowych na miarę potrzeb uczniów
•ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.

VI. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).
4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
7. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

VII. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do obowiązków Opiekuna SU należy:
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania funduszami.
3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.
6. Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.
7. Kadencja Opiekuna trwa jeden rok.
8. Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska zgodnie z ustanowioną ordynacją.

VIII.ORDYNACJA WYBORCZA

1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę
samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej
niż przez trzy kadencje.

2. Zarząd samorządu składa się z :

  • przewodniczącego,
  • zastępcy przewodniczącego,
  • skarbnika /sekretarza

3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych.

4. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas i mogą to być również członkowie rady klasowej.

5. Członkowie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej wybierani są przez  radę samorządu uczniowskiego oraz opiekuna samorządu. W skład obu komisji mogą wchodzić uczniowie szkoły oraz pedagodzy. Ilość członków komisji zależna jest od potrzeb. Po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę lub sekretarza.

6. Zadaniem komisji wyborczej jest m.in.  przygotowanie kart do głosowania oraz przeprowadzenie wyborów.

7. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów i sprawdzenie poprawności wypełnionych kart do głosowania..

8. Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w strukturach samorządu uczniowskiego.

9. Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego (poprzez zakreślenie nazwiska kandydata).

10. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, sekretarzem lub skarbnikiem kolejni. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci, jako członkowie, wchodzą w skład rady samorządu uczniowskiego. Kandydaci, za obustronną zgodą, mogą zamieniać się funkcjami. Zamiana ta może być dokonana
tylko i wyłącznie w ciągu dwóch dni po wyborach.

11. Wynik wyborów podaje się  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie nowego składu na tablicy ogłoszeń w ciągu kolejnych 24 godzin.

12. W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.

13. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.

14. Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się do ogólnego zebrania uczniów. Po przedstawieniu przez niego odpowiednich argumentów zebranie może odwołać decyzję rady.

IX. Przepisy końcowe

1. Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
2. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
4. Oryginał regulaminu przechowuje opiekun samorządu uczniowskiego.

 

Opracowała: mgr Jadwiga Kubicka, opiekun SU w Szkole Podstawowej nr 2 w Busku - Zdroju

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 30 sierpnia 2010 roku

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!